תקנון רישום

כל המידע המופיע בתקנון נכתב בלשון זכר למטרות נוחות בלבד אולם הוא מתייחס גם ללשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.

 1. ההרשמה לתחרות באמצעות הטופס בדף ההרשמה באתר.
 2. הופעה ברשימת משתתפים יחד עם מילוי הפרטים הרפואיים הנחוצים וביצוע התשלום מהווה אישור הרשמה באירוע.
 3. השתתפות במקצה המרתון מגובל לגילאי 18 ומעלה (שנתון 1998)
 4. במקצה 10 ק"מ משתתפים שטרם מלאו להם 18 שנים ביום המרוץ, מחוייבים באישור הורה בעת ההרשמה למרוץ.
 5. אישור הצהרת משתתף כמוהו כאישור הנרשם לתקנון הרישום, לחיוב כספי ולתקנון האירוע.

מדיניות ביטולים ושינויים

 1. כאשר משתתף במרוץ מתקשר עם החברה בעסקה של רכישת מרוץ ללא נוכחות משותפת שלו ושל נציג החברה לעסקה או שמשתתף במרוץ לא נוכח במשרדי החברה, (עסקת מכר מרחוק), וכאשר ההתקשרות הינה עקב פנייה של החברה אל משתתף במרוץ באמצעות שווק מרחוק -(דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית, פקס, פרסום קטלוגים או מודעות בעיתונים) – רשאי משתתף במרוץ לבטל בהודעה בכתב לחברה (כולל בפקסימיליה, דואר או בדוא"ל info@marathonisrael.co.il) את המרוץ בתוך- 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות- 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם ליציאת המרוץ.
 2. ביטל משתתף במרוץ את עסקת המרוץ שרכש, בתוך-14 ימים מיום עשיית העסקה, כאמור לעיל, עקב פגם בעסקה או עקב אי התאמה בין פרטי המרוץ עליו התחייבה החברה לבין הפרטים שנמסרו למשתתף במרוץ (לרבות פרטי החברה, המחיר, תנאי תשלום, זכות הביטול, מסמך בכתב בדבר פרטי החברה והמרוץ וכו') – תחזיר החברה למשתתף במרוץ, בתוך-14 ימים, מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם ע"י משתתף במרוץ, תבטל את חיובו של משתתף במרוץ בשל העסקה ולא תגבה מן משתתף במרוץ דמי ביטול כלשהם.
 3. ביטל משתתף במרוץ את המרוץ שרכש, בתוך-14 ימים מיום עשיית העסקה, כאמור לעיל, שלא מן הטעמים המצוינים לעיל (כגון; עקב רצונו לבטל את המרוץ ללא כל נימוק) – תחזיר החברה למשתתף במרוץ, בתוך-14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם ע"י משתתף במרוץ, תבטל את חיובו של משתתף במרוץ בשל העסקה ולא תגבה ממשתתף במרוץ סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המרוץ או -100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
 4. בכל מקרה אחר מן המפורט לעיל, בו יבטל משתתף במרוץ את המרוץ, לאחר חלוף -14 ימים מיום רכישת המרוץ, יחולו תנאי הביטול הבאים:
  4.1  ביטל משתתף במרוץ את השתתפותו במרוץ מכל סיבה שהיא, עד 45 ימים לפני מועד היציאה למרוץ (כולל שישי/שבת,ערבי חג וחג)- יחויב בדמי ביטול של 50% מהתמורה ששילם.
  4.2  ביטל משתתף במרוץ את השתתפותו במרוץ מכל סיבה שהיא, עד 20 ימים לפני מועד היציאה למרוץ (כולל שישי/שבת,ערבי חג וחג)- יחויב בדמי ביטול של כל התמורה ששילם.
 5. החברה רשאית לקזז כל סכום ששילם משתתף במרוץ עפ"י האמור לעיל.
 6. משתתף במרוץ הרוכש את המרוץ במשרדי החברה, יהא רשאי לבטל המרוץ בהודעה בכתב בתוך-14 ימים מיום עשיית העסקה, ובמקרה זה לקבל את מלוא כספו בחזרה, ללא יוצא מן הכלל ובלבד שהביטול ייעשה לפחות -2 ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד היציאה למרוץ.
 7. החברה תהא רשאית להודיע לכל משתתף במרוץ בכתב, קודם להתקשרותו לרכישת מרוץ מן החברה, על תנאי ביטול מיוחדים החלים לפני חגים ובמהלכם.
 8. ביטולים יתאפשרו עד 27/12/2017 בשעה 12:00 בכתובת המייל: info@marathonisrael.co.il
 9. שינויים בפרטי ההרשמה (ללא מעבר מקצה) ניתן לבצע במייל עד לתאריך 05/01/2018 ולאחר מכן כולל בוקר המרוץ בעמדת הבירורים בלבד (פרטים ומיקום בהמשך).
 10. ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליון, לא יהווה הפרה של ההסכם מצד המפיקה ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי. המארגנים יאפשרו קיום אירוע חלופי, במידת האפשר, במועד אחר, ככל שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המארגנים.
 11. בתקנון זה "אירוע כוח עליון" משמעו – כל גורם אשר אין למארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע , דחיית/ביטול האירוע עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו"ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה "למנוע או לשבש" לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה.

תאריך אחרון להרשמה: 31.12.2017 בחצות.

שיווק באינטרנט - Wisy / בניית אתרים בוורדפרס – x-Press