תקנון

כל המידע המופיע בתקנון נכתב בלשון זכר למטרות נוחות בלבד אולם הוא מתייחס גם ללשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.

 1. ההשתתפות במרוצים מותרת לרצים המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לריצה בלבד. רצים אשר אינם עומדים בתנאים אלו מנועים מלהשתתף במרוץ. כל חריגה מהנחיות אלו הינה באחריותו המלאה של המשתתף בלבד.
 2. המרוץ מוגבל לגילאים 18 ומעלה (שנתון 1998).
 3. התאריך הקובע לבחינת גיל הנרשם הוא יום המרוץ.
 4. ההרשמה למרוץ הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.
 5. הנני מצהיר/ה בזאת כי קראתי והשבתי בשלילה לחמשת שאלות הצהרת הבריאות הנ"ל:  א. האם ידוע לך על בעיית לב?    ב. האם יש לך כאבי חזה במאמץ?    ג. האם יש לך כאבי חזה במנוחה בחודש האחרון?    ד. האם יש לך הפרעות בשיווי משקל/סחרחורת או נטייה להתעלפות?    ה. האם יש בן משפחה שנפטר מבעית לב או מוות פתאומי לפני גיל 55?   במידה ותשובה לאחת השאלות חיובית, חובה עליך לצרף אישור רפואי שהינך כשיר לפעילות ספורטיבית.
 6. הנני מודע/ת היטב למסלול, לאופיו ולתקנון האירוע.
 7. אישור הצהרת משתתף הנדרש בטופס ההרשמה כמוהו כאישור הנרשם לתקנון רישום, לחיוב כספי ולתקנון האירוע.
 8. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל מארגני התחרות והאחראים לה משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שאביא עמי למרוץ וכי אני מוותר/ת על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני התחרות או כל גוף אחר הקשור למרוץ בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותי.
 9. המארגנים ובעלי התפקידים רשאים לפסול רצים הפועלים באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות או המסכנים את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי המשתתף.
 10. אין ללוות את הרצים בריצה, ברכיבה על אופניים או בכל כלי רכב אחר (למעט רכבי המארגנים). רץ שייגרר על ידי אדם אחר, רוכב אופניים או רכב אחר ייפסל.
 11. "מרחב האירוע" = כביש/שביל שסומן לריצה. הריצה במקומות שאינם כלולים במרחב האירוע הינה באחריות הרץ בלבד ואינה באחריות המארגנים.
 12. במידה ותופעל מדידה באמצעות שטיחונים אלקטרוניים ונקודות בקורת, יחויב המשתתף לעבור על שטיחונים אלה. משתתף שלא ייקלט במערכת, צפוי להיפסל.
 13. במידה ומשתתף מצולם באמצעות מערכת צילום ו/או צלמי שטח מטעם מפיקי האירוע הוא מאשר שימוש בצילומיו במהלך האירוע למטרת קידום האירוע ומוותר על זכויותיו לפיצוי.
 14. במידה ומשתתף ענה על אחת מהשאלות הרפואיות בטופס ההרשמה בחיוב, הוא מחוייב להעביר אישור רפואי. משתתף שלא יעביר אישור רפואי בתוקף עד 48 שעות טרום האירוע, לא יוכל לקבל את ערכת המשתתף ולא יוכל להשתתף במרוץ. ערכת המשתתף, תימסר רק לאחר מסירת האישור הרפואי. למשתתף לא תהיה כל טענה לסירובה של המפיקה להנפיק לו את ערכת המשתתף ולאפשר לו להשתתף במרוץ.
 15. רצים שלא יענדו מספרי חזה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק / גמר ואף יורדו ממסלולי הריצה מטעמי אבטחה, בטיחות וביטוח.
  קו הגמר יינעל לאחר זמן המקסימום כפי שמפורסם באתר. רצים שירוצו בקצב ממוצע איטי יותר, מתבקשים להפסיק את הריצה, להודיע לבעלי התפקידים כי הפסיקו ובמידת הצורך להתפנות לקו הסיום. לידיעתכם, צוותי המים והעזרה הראשונה יפסיקו את פעולתם ומארגני המרוץ אינם אחראים לשלומם של רצים שימשיכו לרוץ על דעת עצמם.
 16. המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר זה ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.
 17. ערעורים: הרצים רשאים להגיש ערעור בכתב על תוצאות המרוץ למזכירות האירוע עד 45 דקות ממועד המקרה אליו מתייחס הערעור.
 18. ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליון, לא יהווה הפרה של ההסכם מצד המפיקה ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי. המארגנים יאפשרו קיום אירוע חלופי, במידת האפשר, במועד אחר, ככל שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המארגנים.
 19. בתקנון זה "אירוע כוח עליון" משמעו – כל גורם אשר אין למארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע , דחיית/ביטול האירוע עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו"ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה "למנוע או לשבש" לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה.

הערות

* על מנת לזכות בפודיום יש צורך ברישום של מינימום 5 משתתפים בכל קטגוריה. במידה ולא יהיו 5 משתתפים, תאוחד הקטגוריה החסרה עם הקטגוריה הצעירה ממנה.

** משתתפים שטרם מלאו להם 18 ביום התחרות, יציגו אישור הורים המאשר לכם להשתתף עם קבלת הערכה בהצגת ת.ז + ספח של ההורים.

שיווק באינטרנט - Wisy / בניית אתרים בוורדפרס – x-Press